На­гра­ђе­на Свје­тла­на Ђу­рић

Град­ско по­зо­ри­ште Гра­ди­шка

 У Гра­ди­шци је на Три­фун­дан, по­во­дом јав­ног кон­кур­са „Ре­ци на­глас“ за нео­бја­вље­не драм­ске тек­сто­ве, ко­ји су ор­га­ни­зо­ва­ли Ми­ни­стар­ство про­свје­те и кул­ту­ре Ре­пу­бли­ке Срп­ске и Град­ско по­зо­ри­ште Гра­ди­шка, до­ди­је­ље­не на­гра­де за нај­бо­ље до­ма­ће тек­сто­ве.

Пр­ва на­гра­да до­ди­је­ље­на је ау­то­ру Зо­ра­ну То­до­ро­ви­ћу за драм­ски текст „Ми­ро(по­ма­за­ни)“, дру­га на­гра­да до­ди­је­ље­на је Свје­тла­ни Ђу­рић (дра­ма­тург из Че­лин­ца) за драм­ски текст „Те­у­та, (И)лир­ска кра­љи­ца“, а тре­ћа Не­на­ду Та­ди­ћу за текст „Гру­шењ­ки­на суд­би­на или Они до­ла­зе“.

На кон­курс је при­спје­ло 35 драм­ских тек­сто­ва, од ко­јих је три нај­бо­ља иза­брао жи­ри у са­ста­ву: Ра­до­слав Па­вло­вић, драм­ски пи­сац, Та­ња Шљи­вар, драм­ски пи­сац, и Мо­ни­ка По­ња­вић, сце­но­граф и те­о­ре­ти­чар ау­дио-ви­зу­ел­них умјет­но­сти.

На­гра­де је уру­чио Зла­тан Ви­до­вић, ди­рек­тор Град­ског по­зо­ри­шта Гра­ди­шка.

Фотоси: Агенције

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s