Мојих првих 20 го­ди­на у Че­лин­цу

Ро­ђе­на сам и од­ра­сла у пре­кра­сном Кра­гу­јев­цу, где сам за­вр­ши­ла основ­ну и сред­њу шко­лу. Шко­ло­ва­ње сам на­ста­ви­ла на Сто­ма­то­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду и по ње­го­вом за­вр­шет­ку, тач­ни­је у фе­бру­а­ру 2003. го­ди­не се до­се­ли­ла у Че­ли­нац, где сам на­кнад­но  за­вр­ши­ла спе­ци­ја­ли­за­ци­ју на Ме­ди­цин­ском фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та у Ба­њој Лу­ци.

Ни­ка­да ни­сам де­ли­ла ова три гра­да.

 Пре­се­ље­њем у Че­ли­нац, за­по­че­ла сам свој по­ро­дич­ни жи­вот и рад­ну ка­ри­је­ру.

Свет је пун див­них ме­ста за жи­вот ко­ја пру­жа­ју раз­не мо­гућ­но­сти. Да би­сте успе­шно и за­до­вољ­но жи­ве­ли би­ло где на све­ту по­треб­но је да се укло­пи ви­ше ства­ри.

Мој Кра­гу­је­вац жи­ви де­чи­је сно­ве, Бе­о­град је сја­јан  у мла­до­сти, а да­нас ве­ру­јем да је у не­ком тре­нут­ку жи­во­та са­вр­ше­но жи­ве­ти и ра­ди­ти у ма­њем и мир­ни­јем ме­сту, упра­во ту, где сам сте­кла по­ро­ди­цу, при­ја­те­ље, ку­мо­ве, по­слов­не парт­не­ре, са­рад­ни­ке, па­ци­јен­те, по­зна­ни­ке и дру­ге див­не љу­де.

При­ви­ле­ги­ја и част ми је ле­чи­ти и по­ма­га­ти љу­ди­ма ка­ко из на­шег Че­лин­ца, Ба­ња Лу­ке, та­ко и из ре­ги­је и ши­ре, ето са­да већ пу­них 20 го­ди­на. Пре­ди­ван је осе­ћај зна­ти да мо­жеш по­мо­ћи па­ци­јен­ту да се осе­ћа бо­ље и леп­ше.

Ужи­вам у обра­зов­ној ком­по­нен­ти, али сам та­ко­ђе си­гур­на да љу­ди на­кон то­ли­ко го­ди­на не пре­по­зна­ју са­мо стру­ку већ ис­кре­ну љу­ба­зност и то­плу људ­ску реч. Има­мо нај­бо­љу за­јед­ни­цу па­ци­је­на­та ко­ји на­шу ор­ди­на­ци­ју до­жи­вља­ва­ју као свој дом.

Сјај­ни осме­си, ра­дост… све је ура­ђе­но са ср­цем.

Сто­ма­то­лог мо­ра има­ти сна­жну спо­соб­ност да сло­же­не про­це­ду­ре и про­це­се по­јед­но­ста­ви та­ко да па­ци­јент мо­же ја­сно да раз­у­ме шта се де­ша­ва са ње­го­вим орал­ним здра­вљем и на ко­ји на­чин је мо­гу­ће ре­ши­ти про­блем.

На кра­ју, же­лим да се за­хва­лим “Че­ли­нач­ким но­ви­на­ма” као и ва­ма дра­ги чи­та­о­ци ко­ји ре­дов­но чи­та­те ру­бри­ку на­ше ЗУ Сто­ма­то­ло­шке ор­ди­на­ци­је “др Ђу­рић”.

 Ја ћу на­ста­ви­ти ов­де са сви­ма ва­ма да оста­вљам свој траг као чо­век и ле­кар.

др спец Ма­ри­ја Ђу­рић, стоматолог

ЗУ Сто­ма­то­ло­шка ам­бу­лан­та “др Ђу­рић”

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s