Са­ми­та енер­ге­ти­ке Тре­би­ње 2023.

Енер­гет­ска ста­бил­ност За­пад­ног Бал­ка­на

 На­кон три успје­шно за­вр­ше­на “Са­ми­та енер­ге­ти­ке Тре­би­ње“, ве­ли­ка нам је на­ја­ви­мо и че­твр­ти по ре­ду  Са­мит енер­гет­ске бу­дућ­но­сти  „СЕТ  Тре­би­ње 2023“ ко­ји се ове го­ди­не пред­ста­вља са сло­га­ном „Енер­гет­ска ста­бил­ност За­пад­ног Бал­ка­на“.

      Ор­га­ни­за­тор овог, мо­же­мо већ  сло­бод­но ре­ћи тра­ди­ци­о­нал­ног до­га­ђа­ја је МХ Елек­тро­при­вре­да Ре­пу­бли­ке Срп­ске, Град Тре­би­ње и СЕТ д.о.о. Тре­би­ње, а под по­кро­ви­тељ­ством Ми­ни­стар­ства спољ­не тр­го­ви­не и еко­ном­ских од­но­са Бо­сне и Хер­це­го­ви­не и Вла­де Ре­пу­бли­ке Срп­ске.

       „Ши­ра јав­ност је уве­ли­ко упо­зна­та са зна­ча­јем СЕТ-а и ове го­ди­неоче­ку­је­мо ре­кор­дан број уче­сни­ка , што се по до­са­да­шњим при­ја­ва­ма већ мо­же прет­по­ста­ви­ти.  На­ја­вљу­је­мо до­ла­зак нај­ве­ћих енер­гет­ских ком­па­ни­ја из ре­ги­о­на али и нај­ви­ше зва­нич­ни­ке зе­ма­ља ре­ги­о­на. Циљ и ми­си­ја је оку­пи­ти све ре­ле­вант­не струч­ња­ке на јед­ном мје­сту и го­во­ри­ти о нај­ак­ту­ел­ни­јим пи­та­њи­ма и про­бле­ми­ма из ове обла­сти, те тра­жи­ти њи­хо­ва рје­ше­ња.“, ре­као је ор­га­ни­за­тор и ди­рек­тор „СЕТ Тре­би­ње“, Алек­сан­дар Бран­ко­вић, по­зи­ва­ју­ћи све ме­ди­је да и ове го­ди­не ис­пра­те све ак­ту­ел­но­сти „Са­ми­та енер­ге­ти­ке Тре­би­ње 2023“.

      Трен­до­ви де­цен­тра­ли­за­ци­је, ди­ги­та­ли­за­ци­је и елек­три­фи­ка­ци­је ве­ли­ки су по­тен­ци­јал за ре­во­лу­ци­ју елек­тро­е­нер­гет­ског си­сте­ма. Све ве­ћи удио об­но­вљи­вих из­во­ра у про­из­вод­њи елек­трич­не енер­ги­је и ујед­но њи­хов ути­цај на елек­тро­е­нер­гет­ски си­стем по­ста­вља­ју све ве­ће за­хтје­ве на убр­за­ни раз­вој са­мог си­сте­ма. Исто­вре­ме­но, због све ве­ће де­цен­тра­ли­зо­ва­не про­из­вод­ње елек­трич­не енер­ги­је у не­по­сред­ној бли­зи­ни по­тро­ша­ча или код са­мих по­тро­ша­ча, снаб­дје­ва­чи­ма по­ста­је те­шко за­до­во­ља­ва­ти све про­мје­њи­ви­ју по­ну­ду и по­тра­жњу. Упра­во у ве­зи са тим у пр­ви план све ви­ше до­ла­зе пој­мо­ви и тех­нич­ка рје­ше­ња као што су скла­ди­ште­ње енер­ги­је, ми­кро­мре­же, при­ла­го­ђа­ва­ње по­тра­жњи и мје­ре енер­гет­ске ефи­ка­сно­сти.

       У рад Са­ми­та укљу­че­ни су до­слов­но сви ре­ле­вант­ни пред­став­ни­ци ене­р­гет­ског сек­то­ра у ре­ги­о­ну, во­де­ћи љу­ди до­ма­ћих ком­па­ни­ја и ин­сти­ту­ци­ја ко­је об­ли­ку­ју ин­ду­стри­ју, по­слов­ни ли­де­ри и кре­а­то­ри енер­гет­ских по­ли­ти­ка те вр­хун­ски до­ма­ћи и ме­ђу­на­род­ни струч­ња­ци из обла­сти енер­ге­ти­ке. На па­не­ли­ма ће се го­во­ри­ти о те­ма­ма ва­жним за раз­вој енер­гет­ског сек­то­ра и ускла­ђе­но­сти за­ко­но­дав­ства у др­жа­ва­ма ре­ги­о­на у овој обла­сти са Ди­рек­ти­ва­ма ЕУ, Енер­гет­ском по­ли­ти­ком и про­це­сом ин­те­гра­ци­је.

               За три да­на ко­ли­ко “Са­мит енер­ге­ти­ке Тре­би­ње 2023” тра­је, пла­ни­ра­на је Пле­нар­на се­си­ја – убр­за­ње ре­ги­о­нал­ног одр­жи­вог пла­на и пре­лаз на чи­сту енер­ги­ју – уло­га ЕУ, као и де­вет па­не­ла сле­де­ћих на­зи­ва:

Па­нел 1: Раз­вој ин­фра­струк­ту­ре елек­тро­е­нер­гет­ских мре­жа  и оп­ти­ми­за­ци­ја про­це­са ме­ђу­соб­ног по­ве­зи­ва­ња у ре­ги­о­ну.

Па­нел 2: Про­су­ме­ри у ре­ги­ји – прав­ни и ре­гу­ла­тор­ни оквир за по­др­шку и трет­ман ма­лих про­из­во­ђа­ча са фо­ку­сом на со­лар­не фо­то­на­пон­ске (ПВ )си­сте­ме при­кљу­че­не на ди­стри­бу­тив­ну мре­жу.

Па­нел 3: Ка­ко се но­си­ти са ви­со­ким ци­је­на­ма енер­ги­је у ре­ги­ји.

Па­нел 4: Уло­га ди­стри­бу­и­ра­не про­из­вод­ње и услу­га флек­си­бил­но­сти на ин­те­гра­ци­ју ОИЕ и да­љи раз­вој тр­жи­шта елек­трич­не енер­ги­је.

Па­нел 5: Ме­ха­ни­зми оси­гу­ра­ња енер­гет­ске тран­зи­ци­је у ко­рист свих – ре­зул­та­ти про­је­ка­та ин­клу­зив­на де­кар­бо­ни­за­ци­ја.

Па­нел 6: Без­бјед­ност енер­гет­ског сек­то­ра у обла­сти мје­ре­ња И пре­но­са.

Па­нел 7: Ре­ги­о­нал­ни при­ступ снад­би­је­ва­ња енер­ген­ти­ма (гас, наф­та, угаљ) у ври­је­ме енер­гет­ске кри­зе са освр­том на про­цес де­кар­бо­ни­за­ци­је у ре­ги­ји.

Па­нел 8: Раз­вој елек­то­мо­бил­но­сти у ре­ги­ји (sma­rt char­ging, char­ning in­fra­struc­tu­re, di­stri­bu­tion net­work ca­pa­city is­su­es)

Па­нел 9: По­гон­ска по­у­зда­ност ра­да хи­дро­е­нер­гет­ских и тер­мо­е­не­р­гет­ских по­стро­је­ња.

       “Са­мит енер­ге­ти­ке Тре­би­ње 2023” одр­жа­ва се од 22. до 24. мар­та 2023. го­ди­не у Кул­тур­ном цен­тру у Тре­би­њу. “По­зи­ва­мо Вас да гра­ди­мо енер­гет­ску бу­дућ­ност за­пад­ног Бал­ка­на за­јед­но.”

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s