Овако више не може!

Кон­сти­ту­и­са­њем но­ве ло­кал­не вла­сти тре­ба­ло би да поч­не рје­ша­ва­ње на­го­ми­ла­них социјал­них и еко­ном­ских про­бле­ма. Ра­зум­но је по­ста­ви­ти пи­та­ње, ко­ли­ко је ова локална власт способ­на да то учи­ни, јер се ма­ње-ви­ше ра­ди о оној ис­тој ко­ја је за то има­ла при­ли­ку … Настави са читањем Овако више не може!