Радомир Јунгић Баће, посљедњи радио-аматер из Челинца

Ин­тер­нет и Феј­сбук ге­не­ра­ци­је да­нас и не зна­ју да је и при­је њих пос­то­ја­ла гло­бал­на друш­тве­на мрежа. Ра­дио-ама­те­ри­зам био је не­за­мје­њив у број­ним друш­тве­ним до­га­ђа­ји­ма, на­ро­чи­то кад су би­ли избо­ри, де­ша­ва­ле се еле­мен­тар­не не­по­го­де, ра­то­ви и сл. Оно што је … Настави са читањем Радомир Јунгић Баће, посљедњи радио-аматер из Челинца