Божјом вољом мисионар и хуманитарац

  Ска­та­вач­ки до­ма­ћин Мла­ђан То­пић од оца Ђур­ђа на­сли­је­дио је солидно има­ње, ко­је је на­кон же­нид­бе са ври­јед­ном Бо­сиљ­ком Радосавац то­ком свог жи­во­та стал­но ши­рио и уна­пре­ђи­вао. У њи­хо­вој ку­ћи го­сти су би­ли нај­у­глед­ни­ји љу­ди ко­ји су про­ла­зи­ли кроз се­ло, … Настави са читањем Божјом вољом мисионар и хуманитарац