Сјећамо се омиљеног просвјетног радника: Мирко Косић

(18. јули 1935 – 14. маја 1995)

Мир­ко Ко­сић је ро­ђен 18. ју­ла 1935. го­ди­не у Ораш­ју, оп­шти­на Пр­ња­вор. За­вр­шио је Учи­тељ­ску шко­лу и Пе­да­го­шку ака­де­ми­ју, а уз рад и пра­во. Био је ре­зер­вни вој­ни офи­цир ЈНА и Вој­ске РС. Ра­дио је као учи­тељ у ви­ше че­ли­нач­ких се­ла. У ОШ „Ми­лош Ду­јић“ пре­да­вао је фи­зич­ко и здрав­стве­но вас­пи­та­ње. У Сред­њо­школ­ском цен­тру Че­ли­нац по­ред фи­зич­ког вас­пи­та­ња пре­да­вао је и Оп­ште­на­род­ну од­бра­ну и дру­штве­ну са­мо­за­шти­ту. Оба­вљао је и ду­жност ди­рек­то­ра ОШ „Ми­лош Ду­јић“ и Сред­њо­школ­ског цен­тра. Био је и Су­ди­ја за пре­кр­ша­је у оп­шти­ни Че­ли­нац и прав­ник у пред­у­зе­ћу „Мер­мер“. Био је из­у­зет­но ак­ти­ван у дру­штве­ном жи­во­ту Че­лин­ца у ви­ше обла­сти.

Умро је на­кон крат­ке и те­шке бо­ле­сти 14. ма­ја 1995. го­ди­не у Бе­о­гра­ду, а са­хра­њен је на Град­ском гро­бљу у Че­лин­цу.

Био је оже­њен Дра­ги­цом, из­у­зет­но по­што­ва­ном ме­ди­цин­ском се­стром че­ли­нач­ког До­ма здра­вља, ко­ја је као са­вје­сна и ври­јед­на рад­ни­ца би­ла оми­ље­на код Че­лин­ча­на, на­ро­чи­то од стра­не ро­ди­те­ља ко­ји су код ње до­во­ди­ли сво­ју дје­цу. С њом је сте­као си­на Го­ра­на (9.12.1959 – 6.9.1996) та­ко­ђе бор­ца Вој­ске РС.

Мир­ко Ко­сић је био ува­же­ни пе­да­гог, оми­ље­ни про­свјет­ни рад­ник и ци­је­ње­ни Че­лин­ча­нин ко­јег се са ве­ли­ким по­што­ва­њем сје­ћа­ју број­не ге­не­ра­ци­је Че­лин­ча­на.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s