Миц по миц до Ба­ња­лу­ке

За гра­ђа­не и при­вред­ни­ке оп­шти­не Че­ли­нац, и ви­ше њој су­сјед­них оп­шти­на, већ го­ди­на­ма као стра­те­шки про­блем ко­ји би тре­ба­ло при­о­ри­тет­но ри­је­ши­ти на­ме­ће спо­ра про­ход­ност Вр­бањ­ском ма­ги­стра­лом. Ду­же го­ди­на ко­ло­на ау­то­мо­би­ла, на­ро­чи­то у ју­тар­њим и по­по­днев­ним са­ти­ма, на њој је не­пре­кид­на, а већ од Вр­ба­ње во­зи­ла се кре­ћу по прин­цип миц по миц. Ни­је про­блем огра­ни­че­ње бр­зи­не, не­го ка­ми­о­ни, трак­то­ри, во­зи­ла ау­то-шко­ле, ко­ји за­гу­шу­ју са­о­бра­ћај у ко­јем уче­ству­је све ве­ћи број ау­то­мо­би­ла чи­ме се овај про­блем по­ве­ћа­ва, умје­сто да се от­кла­ња.

Ка­да се ра­дио Про­стор­ни план оп­шти­не Че­ли­нац (2018 – 2038), ка­ко се го­во­ри­ло стра­те­шки до­ку­мент ко­ји тре­ба да обез­би­је­ди за ви­ше де­це­ни­ја пер­спек­ти­ван раз­вој че­ли­нач­ког кра­ја, ме­ђу при­о­ри­те­те на­мет­ну­та је бр­за це­ста Ба­ња­лу­ка – Че­ли­нац. Ау­то­ри Про­стор­ног пла­на из ба­ња­луч­ке Про­јект­не ку­ће «ИГ» на сјед­ни­ца­ма Скуп­шти­не оп­шти­не ка­да се раз­ма­тра­ла ова те­ма, до­слов­но су ре­кли (обе­ћа­ли) да ће тра­са бр­зе це­сте ићи «сто-двје­сто ме­та­ра ли­је­во-де­сно уз по­сто­је­ћу ма­ги­стра­лу, да тај про­стор тре­ба шти­ти­ти за ту на­мје­ну и да је већ при­мјет­но на­ру­ша­ва­ње». На­жа­лост, ка­да је у но­вем­бру 2021. го­ди­не Про­стор­ни план угле­дао свје­тло да­на та по­ми­ња­на бр­за це­ста на вол­ше­бан на­чин вас­кр­сла је на прав­цу, не­гдје од Дру­го­ви­ћа (Лак­та­ши), пре­ко Цр­ног Вр­ха, Јо­шав­ке, Ска­та­ви­це и пла­ни­не Уз­лом­ца до Вр­ба­ња­ца у Ко­тор Ва­ро­шу!? Да­кле, ви­ше од де­сет ки­ло­ме­та­ра де­сно од ма­ги­стра­ле. Ка­ко је та­да на сјед­ни­ци Скуп­шти­не оп­шти­не ре­као од­бор­ник Дра­ган Ки­чић, ко­ји је као шу­мар­ски ин­же­њер са до­бром прак­сом ком­пе­тент­но ли­це да струч­но ко­мен­та­ри­ше ову те­му, го­ра и бе­сми­сле­ни­ја тра­са ни­је мо­гла да се иза­бе­ре.

При­је де­се­так го­ди­на, у ври­је­ме ка­да су два Че­лин­ча­на пред­ста­вља­ла дви­је од три нај­зна­чај­ни­је ре­пу­блич­ке ин­сти­ту­ци­је, ака­де­мик Рај­ко Ку­зма­но­вић пред­сјед­ник Ре­пу­бли­ке и Алек­сан­дар Џом­бић пред­сјед­ник Вла­де РС, Че­лин­цу је за рје­ша­ва­ње за­о­би­ла­зни­це на ма­ги­стра­ли ду­ге 3.180 ме­та­ра из ре­пу­блич­ке ка­се одво­је­но 4,2 ми­ли­о­на ма­ра­ка. Те па­ре та­да су «про­па­ле» од­но­сно ни­су ис­ко­ри­ште­не за ту на­мје­ну, због не­ких ди­ле­ма оп­штин­ског ру­ко­вод­ства иа­ко је за­о­би­ла­зни­ца ак­ту­ел­на ви­ше де­це­ни­ја.

Министар Саво Минић са руководством општине Челинац и народним послаником Борисом Пашалићем

Не­дав­но је на­род­ни по­сла­ник Бо­рис Па­ша­лић по­но­во ак­ту­е­ли­зо­вао ову те­му: «У ло­кал­ним струк­ту­ра­ма тре­ба да се ини­ци­ра рје­ша­ва­ње ве­ћих про­бле­ма при­је све­га кад је у пи­та­њу са­о­бра­ћај­на ин­фра­струк­ту­ра. При­о­ри­те­ти су из­град­ња кру­жног то­ка на ула­зу у Че­ли­нац, и рје­ша­ва­ње са­о­бра­ћај­не гу­жве на ма­ги­стра­ли из­ме­ђу Че­лин­ца и Ба­ња­лу­ке. Тре­ба ак­ту­е­ли­зо­ва­ти оби­ла­зни­цу око Че­лин­ца и тра­су пу­та ко­ји би ишао од Че­лин­ца кроз Вр­ба­њу на но­ви мост у Че­сми. То су пи­та­ња ко­ја ће­мо за­јед­но да рје­ша­ва­мо». Ас­фал­ти­ра­ње «ста­ре пру­ге» је­сте до­бра ви­јест, али ти­ме ни­је ри­је­шен про­блем!

Б. М.

Челиначке новине бр. 282, април 2023.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s