Ка­ко је Че­ли­нац 1975. го­ди­не про­сла­вио Дан оп­шти­не – 20. април

Се­ло је по­ста­ло гра­дић

Про­грам про­сла­ве

Ју­би­лар­не 30. го­ди­шњи­це осло­бо­ђе­ња Че­лин­ца

Дан осло­бо­ђе­ња Че­лин­ца, 20. април, би­ће оби­ље­жен ни­зом све­ча­но­сти. Про­гра­мом про­сла­ве пред­ви­ђе­но је:

19. април:

14 ча­со­ва: Отва­ра­ње Фа­бри­ке «»ЕА­ТОН» – ЧА­ЈА­ВЕЦ;

16 ча­со­ва: Пу­шта­ње у са­о­бра­ћај но­вог мо­ста на Вр­ба­њи;

16,15 ча­со­ва: По­ла­га­ње ка­ме­на те­мељ­ца за но­ви хо­тел;

16,30 ча­со­ва: Отва­ра­ње згра­де за Скуп­штин­ске слу­жбе и рад дру­штве­но-по­ли­тич­ких ор­га­ни­за­ци­ја;

17 ча­со­ва: Отва­ра­ње До­ма здра­вља;

17,30 ча­со­ва: По­ла­га­ње ви­је­на­ца на Спо­мен-ко­стур­ни­цу па­лим бор­ци­ма НОР-а у Че­лин­цу и би­сту на­род­ног хе­ро­ја Ми­ло­ша Ду­ји­ћа;

18 ча­со­ва: Све­ча­на ака­де­ми­ја на ко­јој ће по­ред го­во­ра о раз­во­ју ове ко­му­не би­ти уру­че­на при­зна­ња нај­за­слу­жни­јим гра­ђа­ни­ма.

20. април:

9 ча­со­ва: Отва­ра­ње спо­мен-пло­че на по­ро­дич­ној згра­ди Све­то­за­ра Ву­ко­ви­ћа, оца пр­во­бор­ца ко­ји је по­ги­нуо у то­ку ра­та на под­руч­ју оп­шти­не Мај­дан­пек, с ко­јим се при­је пет го­ди­на по­бра­ти­ми­ла оп­шти­на Че­ли­нац;

9,30 ча­со­ва: Све­ча­но отва­ра­ње Дје­чи­јег об­да­ни­шта у Че­лин­цу;

10 ча­со­ва: Отва­ра­ње шко­ле у Че­лин­цу Гор­њем;

12 ча­со­ва: Спорт­ска так­ми­че­ња;

18 ча­со­ва: Кул­тур­но-за­бав­ни про­грам у из­во­ђе­њу Кул­тур­но-умјет­нич­ког дру­штва «Кар­ло Ројц» из Ба­ња­лу­ке.

До­ско­ра јед­на од нај­не­ра­зви­је­ни­јих ко­му­на у Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни, Че­ли­нац, сла­ви 3./го­ди­шњи­цу сло­бо­де у зна­ку оства­ре­ња круп­них ре­зул­та­та ко­ји овој оп­шти­ни омо­гу­ћу­ју да се у ско­рој бу­дућ­но­сти свр­ста у ред раз­ви­је­них ко­му­на на­ше ре­пу­бли­ке. Шест обје­ка­та ко­ји ће се пре­да­ти на упо­тре­бу 20. апри­ла, сво­је­вр­стан су до­при­нос рад­них љу­ди и гра­ђа­на овог кра­ја со­ци­ја­ли­стич­кој из­град­њи на­ше зе­мље и про­сла­ви 30. го­ди­шњи­це по­бје­де над фа­ши­змом.

Ви­до­сав Јев­ђе­нић за «Глас» у ко­јем је те го­ди­не по­чео да из­ла­зи мје­сеч­ни до­да­так «Глас Че­лин­ца» је ре­као по­ред оста­лог: Упо­ре­до с по­ди­за­њем при­вре­де у ко­јој је за­по­сле­но око 1.800 рад­ни­ка Че­лин­ча­ни ни­су за­бо­ра­ви­ли ван­при­вред­не дје­лат­но­сти. Круп­ни ре­зул­та­ти по­стиг­ну­ти су у обла­сти школ­ства, здрав­ства, у елек­три­фи­ка­ци­ји на­се­ља, из­град­њи ко­му­нал­них обје­ка­та и дру­гим обла­сти­ма, што је уве­ли­ко ути­ца­ло на из­мје­ну сли­ке Че­лин­ца. Основ­ну шко­лу у на­шој оп­шти­ни по­ха­ђа 4.000 уче­ни­ка, а не­ко­ли­ко сто­ти­на уче­ни­ка и сту­де­на­та шко­лу­ју се у сред­њим шко­ла­ма и на фа­кул­те­ти­ма. Ове го­ди­не тре­ба да се за­вр­ши про­грам елек­три­фи­ка­ци­је у ци­је­лој ко­му­ни, из­гра­ђе­но је пре­ко 30 тр­го­вин­ских про­дав­ни­ца, а од по­себ­ног је зна­ча­ја да на под­руч­ју оп­шти­не има­мо из­гра­ђе­них пре­ко 160 ки­ло­ме­та­ра во­до­во­да. Та­ко­ђе смо из­гра­ди­ли ка­на­ли­за­ци­о­ну мре­жу у гра­ду, не­ко­ли­ко ули­ца са ше­та­ли­штем, итд. Ври­је­дан је па­жње по­да­так да је у оп­шти­ни ре­ги­стро­ва­но пре­ко 2.000 те­ле­ви­зиј­ских и пре­ко 2.500 ра­дио-при­јем­ни­ка, а бит­но су по­бољ­ша­ни усло­ви ин­фор­ми­са­ња рад­них љу­ди и гра­ђа­на.

Злат­не пла­ке­те Ђу­ри Пу­ца­ру и Мај­дан­пе­ку

У окви­ру про­сла­ве два ве­ли­ка ју­би­ле­ја – Да­на осло­бо­ђе­ња Че­лин­ца и 30-го­ди­шњи­це по­бје­де над фа­ши­змом, 19. апри­ла уве­че при­ре­ђе­на је све­ча­ност Оп­штин­ског са­бо­ра на ко­јој је у при­су­ству пред­сјед­ни­ка Ре­пу­блич­ке кон­фе­рен­ци­је ССРН Ми­ће Ра­ки­ћа и број­них го­сти­ју, Ђу­ри Пу­ца­ру Ста­ром до­ди­је­ље­на ЗЛАТ­НА ПЛА­КЕ­ТА ОП­ШТИ­НЕ ЧЕ­ЛИ­НАЦ.

Ово при­зна­ње Ђу­ри Пу­ца­ру до­ди­је­ље­но је по­во­дом про­сла­ве 30-го­ди­шњи­це осло­бо­ђе­ња, у знак при­зна­ња за ње­гов до­при­нос осло­бо­ди­лач­ком ра­ту, ре­во­лу­ци­ји и по­сли­је­рат­ној из­град­њи, те ја­ча­њу брат­ства и је­дин­ства ме­ђу на­шим на­ро­ди­ма. По­што је при­мио ЗЛАТ­НУ ПЛА­КЕ­ТУ од пред­сјед­ни­ка Скуп­шти­не оп­шти­не Ви­до­са­ва Јев­ђе­ни­ћа, Ђу­ро Пу­цар је то­пло за­хва­лио на овом при­зна­њу.

ЗЛАТ­НА ПЛА­КЕ­ТА до­ди­је­ље­на је и оп­шти­ни Мај­дан­пек, с ко­јом Че­ли­нац већ не­ко­ли­ко го­ди­на раз­ви­ја ве­о­ма успје­шну са­рад­њу и чи­ја је де­ле­га­ци­ја при­су­ство­ва­ла април­ским све­ча­но­сти­ма.

При­зна­ње Бре­зи­ча­ни­ма и гра­ђе­ви­на­ри­ма

Гра­ђа­ни­ма Бре­зи­ча­на и рад­ном ко­лек­ти­ву ГИП «25. но­вем­бар» ОО­УР «Град­ња» до­ди­је­ље­не су СРЕ­БР­НЕ ПЛА­КЕ­ТЕ. За не­се­бич­но за­ла­га­ње у из­град­њи и раз­во­ју оп­шти­не, раз­во­ју со­ци­ја­ли­стич­ких са­мо­у­прав­них од­но­са и ја­ча­ње брат­ства и је­дин­ства април­ска зна­ме­ња до­би­ли су та­ко­ђе: Гли­го Иван­ко­вић, Ви­то­мир Спа­со­је­вић, Му­ста­фа Аган­бе­го­вић, Ка­ти­ца Би­ла­но­вић, Љу­би­сав Мир­ко­вић, Хај­ру­дин Хо­џић, Не­дељ­ко То­до­ро­вић и Бран­ко Мак­си­мо­вић.

Од­ли­ко­ва­но 17 гра­ђа­на

Се­кре­тар Оп­штин­ског ко­ми­те­та СК Ја­ков Алек­сић уру­чио је од­ли­ко­ва­ња гра­ђа­ни­ма ко­ји­ма их је од­ли­ко­вао друг Ти­то. Ор­ден за­слу­ге за на­род са сре­бр­ном зви­је­здом до­би­ли су: Ми­ли­во­је Ба­бић, Ви­до­сав Јев­ђе­нић и Ри­сто Де­ра­јић, а Ор­ден ра­да са сре­бр­ним ви­јен­цем уру­чен је Ми­ло­ра­ду До­ки­ћу, Че­ди С. Јан­ко­ви­ћу, Ми­ри Кр­лић, Ми­ли Ли­чи­ни, Дра­ги Ле­ка­њи­ћу, Ива­ну Мај­дан­џи­ћу, Ти­хо­ми­ру Пе­ја­ко­ви­ћу и Сте­ви Те­ша­но­ви­ћу, док су Ме­да­ље ра­да до­би­ли Ран­ко Ду­ја­ко­вић, Или­ја М. Мак­си­мо­вић, Че­до­мир Пе­ја­нић, Пе­ро Па­вло­вић, Пе­тар Ше­вић и Ми­ли­во­је Ва­дић.

ГЛАС – под­ли­стак ГЛАС ЧЕ­ЛИН­ЦА,

1. ма­ја 1975.

Припремио: Борислав МАКСИМОВИЋ

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s