У Манастиру Ступље одржан први сабор игумана Епархије бањалучке

Исто­риј­ски до­га­ђај у ма­на­сти­ру Сту­пље. За 124 го­ди­не по­сто­ја­ња Епар­хи­је ба­ња­луч­ке одр­жан пр­ви са­бор игу­ма­на ма­на­сти­ра са Епи­ско­пом ба­ња­луч­ким.

У сри­је­ду 15. мар­та 2023. го­ди­не по бла­го­сло­ву Епи­ско­па ба­ња­луч­ког го­спо­ди­на Је­фре­ма у Ма­на­сти­ру Сту­пље одр­жан је пр­ви Са­бор игу­ма­на ма­на­сти­ра Епар­хи­је ба­ња­луч­ке. На са­бо­ру су уче­ство­ва­ли: Епи­скоп ба­ња­луч­ки го­спо­дин Је­фрем, ар­хи­ман­дрит Пла­тон Јо­вић на­мје­сник Ма­на­сти­ра Сту­пље, ар­хи­ман­дрит Те­о­фил Ди­ми­трић на­мје­сник Ма­на­сти­ра Осо­ви­ца, игу­ман Са­ва Не­дељ­ко­вић на­сто­ја­тељ Ма­на­сти­ра Кру­па на Вр­ба­су, игу­ман Те­о­фан Шко­бо на­сто­ја­тељ Ма­на­сти­ра Ли­пље, син­ђел Сер­ги­је Ан­тић на­мје­сник Ма­на­сти­ра Мо­шта­ни­ца и је­ро­мо­нах Ме­то­ди­је Кра­гуљ на­сто­ја­тељ Ма­на­сти­ра Го­ми­о­ни­ца.

Ли­тур­ги­ју Пре­ђе­о­све­ће­них да­ро­ва слу­жио је је­ро­мо­нах Ме­то­ди­је Кра­гуљ уз са­слу­же­ње про­то­ђа­ко­на Ра­до­ји­це Жа­гра­на. За пјев­ни­цом је од­го­ва­ра­ло брат­ство Ма­на­сти­ра Сту­пље. На Ли­тур­ги­ји су се не­ки од при­сут­них при­че­сти­ли Све­тим Хри­сто­вим Тај­на­ма.

По­сли­је мо­ли­тве­ног ди­је­ла усли­је­ди­ло је по­слу­же­ње за све са­бра­не. У го­сто­прим­ни­ци је у 10 ча­со­ва по­чео рад­ни са­ста­нак епи­ско­па Је­фре­ма и стар­је­ши­на ма­на­сти­ра. На са­стан­ку су раз­ма­тра­на ак­ту­ел­на пи­та­ња из жи­во­та на­ших ма­на­сти­ра. По­себ­но се раз­го­ва­ра­ло о ду­хов­ном уна­пре­ђе­њу ма­на­сти­ра. До­не­се­но је ви­ше ва­жних од­лу­ка ко­је ће се у бу­дућ­но­сти спро­ве­сти у дје­ло.

У 13:30 ча­со­ва ста­ра­њем брат­ства Ма­на­сти­ра Сту­пље оба­вље­на је тр­пе­за љу­ба­ви у то­ку ко­је се при­сут­ни­ма обра­тио при­год­ним ри­је­чи­ма на­мје­сник Ма­на­сти­ра Сту­пље. Отац Пла­тон је за­хва­лио епи­ско­пу Је­фре­му што је иза­брао баш Ма­на­стир Сту­пље за овај са­ста­нак као и за не­пре­ста­ну бри­гу о об­но­ви Ма­на­сти­ра Сту­пље. Пред крај руч­ка епи­скоп Је­фрем је го­во­рио о зна­ча­ју на­ших ма­на­сти­ра и бор­би да се за по­сљед­њих че­тр­де­сет го­ди­на исти об­но­ве и уна­при­је­де. Епи­скоп је на­ја­вио да ће сље­де­ће го­ди­не са­бор игу­ма­на би­ти одр­жан у сри­је­ду тре­ће не­дје­ље Ве­ли­ко­га По­ста у Ма­на­сти­ру Осо­ви­ца.

Син­ђел Ге­ор­ги­је ХУЈ­БЕР, са­брат Ма­на­сти­ра Сту­пље

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s